UPDATE: Beleidsregel Wwft aangepast

Vanwege de nieuwe beleidsregel van de Orde van Advocaten, zal het Netwerk FamilierechtAdvocaat de jaarlijkse Wwft-cursus vanaf 2023 niet meer aanbieden.

Beleidsregel Wwft| Toezicht Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) 2023

Het dekenberaad stelt een nieuwe beleidsregel Toezicht Wwft 2023 vast. De beleidsregel zal in elk arrondissement per 1 januari 2023 in werking treden. Publicatie van de nieuwe beleidsregel volgt binnenkort.

Een van de belangrijkste beoogde wijzigingen betreft de Wwft- opleidingsverplichting voor advocaten die géén Wwft-zaken behandelen. Deze verplichting komt met ingang van 1 januari 2023 te vervallen. Uiteraard geldt de Wwft-opleidingsverplichting voor advocaten die wel Wwft-zaken doen, onverkort.
Het blijft echter van groot belang dat ook advocaten die geen Wwft-zaken behandelen, in staat zijn om te herkennen wanneer dienstverlening onder de Wwft valt en een niet-Wwft-zaak bijvoorbeeld ‘van kleur verschiet’ waardoor de advocaat alsnog aan de verplichtingen van de Wwft moet voldoen. Als een advocaat Wwft-diensten verleent maar zich niet aan de regels van de Wwft houdt, kan dit leiden tot een aanzienlijke boete of tuchtrechtelijke consequenties.

De nieuwe beleidsregel zal op de websites van de verschillende ordes worden geplaatst en op de website van het dekenberaad (www.toezichtadvocatuur.nl). Daarnaast zal er een tekst voor de advocaten worden opgesteld waarin een korte toelichting wordt gegeven op de beleidsregel. Deze toelichting zal worden verspreid via de lokale nieuwsbrief/ website.

Op de website van de NOvA vindt u informatie over de Wwft. De NOvA zal daarnaast voorlichting gaan verzorgen over deze wet.

Wwft: foutje bedankt!

Van diverse kanten bereikte ons het bericht dat de Orde van Advocaten controle uitoefent op de naleving van de Wwft-verplichtingen en dat zij in dat kader aan collega’s met een eenmanskantoor berichten stuurt alsof zij verplicht zijn om jaarlijks een Wwft-cursus te volgen.

Dit bericht is onjuist. Alleen kantoorverantwoordelijken in de zin van de Wwft zijn verplicht om jaarlijks een Wwft cursus te volgen. Een eenmanskantoor dat geen Wwft diensten verleent, heeft geen kantoorverantwoordelijke in de zin van de Wwft en de eenpitter hoeft dus maar eens per 2 jaar een Wwft-cursus te volgen.

In de CCV wordt gevraagd om op te geven of je ‘kantoorverantwoordelijke’ bent. Dat daarmee is bedoeld de “kantoorverantwoordelijke in de zin van de Wwft”, blijkt niet duidelijk uit de toelichting. En veel collega’s hebben de vraag dan ook anders opgevat en met ‘ja’ beantwoord.

Heb je op deze vraag in de CCV ‘ja’ geantwoord, dan is de kans groot dat je ook een strenge brief van de lokale Orde krijgt of hebt gekregen, waarin gedreigd wordt met bestuursrechtelijke maatregelen. Zo’n brief heeft al veel collega’s verontrust en aangezet om zich zeer snel aan te melden voor een Wwft-cursus, terwijl dat niet nodig is!

Vraag aan de Orde

Namens het Netwerk FamilierechtAdvocaat hebben we vragen gesteld aan de Orde om dit duidelijker te vermelden in de CCV en op de websites van de Orde en ook om eerst te onderzoeken of sprake is van een eenmanskantoor voordat een brief wordt gestuurd, die vaak veel onrust teweeg brengt en mensen onnodig op extra kosten jaagt.

En antwoord van de Orde

Wij ontvingen het volgende antwoord namens alle adjunct-secretarissen van alle orden.

“Een advocaat van een eenmanskantoor hoeft inderdaad niet jaarlijks een cursus te volgen, maar kan volstaan met het volgen van een cursus om het jaar. Helaas zijn wij door de eigen opgave van de advocaten op het verkeerde been gezet en is de e-mail waarin bestuursrechtelijke maatregelen worden aangekondigd verzonden.

Uw suggestie om de tekst in de uitvraag van de CCV te verduidelijken nemen wij dan ook zeker ter harte.

De e-mail waarin nadere maatregelen zijn aangekondigd kunnen de advocaten, die het aangaat als niet verzonden beschouwen.”

Wat moet je doen als je een brief van de Orde hebt gekregen?

Je kunt de Orde wijzen op artikel 2 lid 3 jo. artikel 2 lid 1 Beleidsregel Wwft. In lid 1 waarin staat dat een eenmanskantoor niet over een onafhankelijke en effectieve compliancefunctie hoeft te beschikken, indien het kantoor in geen van de zaken diensten verleent waarop de Wwft van toepassing is. In lid 3 staat dat als een kantoor op grond van de vorige leden van artikel 2 niet gehouden is over een compliancefunctie te beschikken, het kantoor voor zover het dagelijks beleid wordt bepaald door tenminste twee personen, een van deze personen dient aan te wijzen als Wwft-verantwoordelijke.
Een eenmanskantoor heeft geen twee personen die het dagelijkse beleid maken, dus is de conclusie dat lid 3 niet van toepassing is. Dus dat je als eenmanskantoor slechts 1x per 2 jaar de Wwft cursus hoeft te volgen.

Wwft cursus via het Netwerk FamilierechtAdvocaat

Moet je wel in 2022 nog een Wwft cursus volgen? Familierechtadvocaten kunnen via het Netwerk FamilierechtAdvocaat een op het familierecht gerichte onlinecursus volgen op 8 november 2022. Voor leden gratis, niet-leden betalen een kleine bijdrage van € 60,- per deelnemer.

Aanmelden kan via een e-mail aan info@netwerkfamilierechtadvocaat.nl. Op de website staat meer informatie over deze cursus en over de andere activiteiten van het Netwerk.